آقای حسین امینی

رئیس هیأت مدیره

متولد : ۱۳۳۲

تاریخ انتصاب : ۱۳۹۶/۰۴/۱۵

تاریخ خاتمه : ۱۴۰۰/۰۴/۱۵

سوابق تحصیلی:

لیسانس اقتصاد بین الملل

سوابق مدیریتی:

مدیر عامل شرکت آبادگران ایران از سال ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۷

استاندار سیستان و بلوچستان (۸۱ الی ۸۴)

سرپرست استانداری خراسان ( ۸۰ الی ۸۱)

معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری خراسان (۷۷ الی ۸۰)

معاونت برنامه ریزی و بازرگانی سازمان تعاون روستایی (۷۴ الی ۷۶*

آدرس پست الکترونیکی : info@abadgaraniran.com