احداث، اداره و بهره برداری از شهرک بزرگ توریستی و رفاهی کوهسنگی و مجموعه باغشهر بند گلستان در مشهد، مجموعه ویلایی در جزیره کیش و نیز مجموعه توریستی دریای آرام گلوگاه در شرق استان مازندران

پروژه ها

پروژه مشهد مقدس

شهرک بزرگ توریستی و رفاهی کوهسنگی

پروژه دریای آرام گلوگاه

شهرک توریستی و رفاهی دریای آرام گلوگاه

پروژه گلستان

شهرک توریستی و رفاهی گلستان مشهد

شرکتهای هم گروه